K.ỷ luậ.t Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Hoàng Hồng Giang

K.ỷ luậ.t Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Hoàng Hồng Giang

12/06/2019 10:22
Long Nhất

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang bị k.ỷ lu.ật vì tr.ách nh.iệm người đứng đầu khi để xả.y ra th.a.m nh.ũ.ng tại cơ qua.n này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1047/QĐ-BGTVT ngày 30/5 về việc k.ỷ luậ.t đối. với ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Theo đó, t.hi hà.nh k.ỷ .luậ.t bằng hìn.h th.ức “K.hiển trác.h” đ.ối với ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do đã vi ph.ạ.m quy định tr.ách n.hiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra th.a.m nh.ũ.ng trong Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Trước đó, trong bá.o c.áo gửi Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện kết lu.ận th.anh .tra liê.n qua.n đến l.ập “qu.ỹ đe.n”, Cục Đường thủy nội địa cho biết đã tổ c.hức họ.p kiể.m điể.m, x.ử l.ý tr.ách n.hi.ệm đ.ối với tậ.p th.ể, cá nh.ân để xả.y ra s.ai só.t.

Theo đó, sau khi thảo luận, các thành viên dự họp (gồm lãnh đạo Cục, lãnh đạo Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng Pháp chế – Thanh tra, T.ổ ch.ức c.án bộ, Kế hoạch đầu tư…) thống nh.ất á.p dụ.ng hìn.h th.ức: Nghiê.m tú.c kiể.m điể.m rú.t. ki.nh nghi.ệm đố.i với 9 cá nh.â.n và báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến chỉ đạo với một người đã ng.hỉ h.ưu, hai người chuyển cơ quan.

Ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa. (Ảnh: Hoàng Hưng)

Trong số này có 3 người thuộc th.ẩ.m quy.ền quản lý của Bộ Giao thông vận tải là ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng; ông Trần Đức Hải – Phó cục trưởng và ông Trần Văn Thọ – Nguyên Phó cục trưởng.

Những cá nhân còn lại thu.ộc thẩ.m quy.ền quản lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Trong đó, ông Phạm Văn Thông và ông Vũ Mạnh Hùng đã bị kh.ởi t.ố đi.ề.u t.r.a về h.à.nh vi “lợ.i d.ụ.ng ch.ứ.c v.ụ, quy.ền h.ạn trong khi t.hi hà.nh. côn.g vụ”.

Về tr.ách nhiệm tập thể., bá.o cá.o nêu rõ, Cục Đường thủy nội đị.a và các t.ổ ch.ức th.am mư.u giúp việc Cục trưởng xi.n nghi.êm tú.c ki.ểm điể.m r.út kin.h nghiệ.m tr.ong công tác chỉ đ.ạo đi.ều h.à.nh và tri.ển k.hai thực h.iện các quy định của pháp luật trong công tác q.uản lý và sử dụng ngân sách và triển .khai thực hiện các nhiệm. vụ ch.ính trị được giao.

Theo kết quả xá.c .mi.nh của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, từ cuối 2015 đến 2016, có 15 nhà thầu đã đến phòng làm việc của ông Phạm Văn Thông (nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường thủy nội địa) đưa tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Ông Thông th.ừa nh.ận việc đưa tiền này theo chỉ đạo bằng miệng của ông Trần Đức Hải – Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa.

Kết quả xá.c m.inh cho thấy, có 9 cá nhâ.n là chuyên viên, trưởng các phòng nghiệp vụ của Cục Đường thủy nội địa đề xu.ất chi, sau đó lấy tiền từ ông Phạm Văn Thông để chi phí chung cho Cục Đường thủy nội địa là 406 triệu đồng. Các cá nhân trực tiếp nhận từ ông Phạm Văn Thông là 357 triệu đồng. Số tiền ông Phạm Văn Thông nhận, giữ và chi không có chữ ký..

Dựa trên kết lu.ận tha.nh t.ra, Bộ Giao thông vận tải giao Thanh tra Bộ ban h.à.nh quyết đị.nh thu h.ồi số tiền 406 triệu đồng của Cục Đường thủy nội địa và thu hồi 4,39 tỷ đồng của ông Phạm Văn Thông.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Tổ c.hứ.c cá.n .bộ t.ổ chứ.c kiểm điểm lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Trong đó, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng – chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu về các .sai ph.ạm của các cá nhân.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần