Kỷ luật ca’n bộ đã ng.hỉ hưu: Xóa tư cách chức vụ, xóa quyền lợi đi kèm?

Kỷ luật ca’n bộ đã ng.hỉ hưu: Xóa tư cách chức vụ, xóa quyền lợi đi kèm?

10/06/2019 16:13
Long Nhất

Với những câu hỏi các đại biểu Quốc hội đặt ra, hình thức k.ỷ lu.ậ.t xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm với cá.n bộ khi đã ng.hỉ hưu sẽ kèm theo hậu quả nào, Bộ Nội vụ đáp, các cơ quan sẽ báo cáo UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cụ thể về các phương á.n để xem xét vào kỳ họp Quốc hội sau.

Chiều 10/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự á.n Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cá.n bộ, c.ô.ng chức và Luật Viên chức. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đã được gửi đến các vị đại biểu để phục vụ phiên thảo luận toàn thể này.

Một trong những điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là luật hoá x.ử lý k.ỷ lu.ậ.t đối với cán bộ, c.ô.ng chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Khoản 5 điều 84 Dự thảo luật quy định: cán bộ, c.ô.ng chức, viên chức sau khi ng.hỉ việc hoặc ng.hỉ hưu mới pha’t hiện có hành vi vi ph.ạm trong thời gian c.ô.ng tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi ph.ạm phải chịu một trong những hình thức k.ỷ lu.ậ.t khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi ph.ạm.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Nhiều đại biểu khi thảo luận tại tổ đã bày tỏ sự tán thành bổ sung quy định về việc x.ử lý k.ỷ lu.ậ.t đối với cá.n bộ, c.ô.ng chức đã nghỉ việc, ng.hỉ hưu nhưng đề nghị quy định rõ hình thức k.ỷ lu.ậ.t khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đi kèm theo hậu quả nào.

Ví dụ như tước quyền lợi khi đương chức được hưởng (kể cả xét khen thưởng) hoặc trong thời gian đảm nhiệm chức vụ (như hưởng phụ cấp là 1.0) mà vi ph.ạm thì bị ph.ạt tiền. Có ý kiến cho rằng việc quy định hình thức k.ỷ lu.ậ.t “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là không rõ ràng, khiên c.ư.ỡ.n.g.

Với những cán bộ đã về hưu, bị xoá tư cách đảm nhiệm chức vụ, vấn đề tranh luận hiện nay là xử lý hệ quả của việc k.ỷ lu.ậ.t.

Có đại biểu đề nghị làm rõ đối với cán bộ, c.ô.ng chức đã ng.hỉ hưu thì ai là người có thẩm quyền ký quyê’t định khiển trách, quyê’t định cảnh cáo, vì người đã nghỉ hưu không bị điều chỉnh bởi luật này nữa.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định k.ỷ lu.ậ.t người đã về hưu trong luật này, vì họ không còn là cán bộ, c.ô.ng chức, ý kiến khác đề nghị quy định rõ là xử lý hành vi vi phạm ở thời điểm người đó đang là cán bộ, c.ô.ng chức.

Ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể về giá trị pha’p lý của văn bản, quyê’t định hành chính được cán bộ, c.ô.ng chức ký trong thời gian bị xóa tư cách. Có vị đề nghị quy định theo hướng nếu văn bản đó đúng thì tiếp tục có hiệu lực, văn bản đó xuất pha’t từ hành vi vi phạm bị k.ỷ lu.ậ.t thì không còn hiệu lực.

Một số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 điều 84. Có ý kiến cho rằng đây là việc hạn chế quyền con người, quyền c.ô.ng dân phải do luật định, do đó việc xử lý k.ỷ lu.ậ.t đối với cán bộ, c.ô.ng chức phải quy định trong luật.

Không giải trình ý kiến này, Bộ Nội vụ “khất” sau khi các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại trường, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp c.h.ặ.t chẽ với Cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cụ thể về các phương án để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thức 8.

Khắc phục tình trạng “c.ô.ng chức suốt đời” khi sửa luật

Liên quan đến phân loại, đa’nh giá cá bộ, c.ô.ng chức, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ phản ánh, nhiều ý kiến tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đa’nh giá cán bộ, c.ô.ng chức nhưng đề nghị nội dung đa’nh giá phải mang tính định lượng với những tiêu chí cụ thể hơn.

Cụ thể, liên quan đến phân loại đa’nh giá c.ô.ng chức, có ý kiến tán thành quy định cho thôi việc đối với c.ô.ng chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đề nghị phải thay đổi cách thức đa’nh giá vì thực tế vừa qua không làm được việc này. Ý kiến khác đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế buộc thôi việc đối với những c.ô.ng chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Có đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thi s.á.t hạch đối với c.ô.ng chức để loại ra những c.ô.ng chức không vượt qua được yêu cầu của kỳ thi s.á.t hạch.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí đa’nh giá bảo đảm khách quan, định lượng, chính xác, cụ thể hơn ngay trong luật và chỉnh sửa các quy định có liên quan.

Về đề nghị bổ sung quy định về s.á.t hạch c.ô.ng chức để loại ra những người không xứng đáng, nghiên cứu cơ chế buộc thôi việc đối với c.ô.ng chức không hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Nội vụ “xin được tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về quyền, trách nhiệm của c.ô.ng chức thông qua xác định rõ vị trí việc làm và khung năng lực, trình độ tương ứng để đa’nh giá mức độ hoàn thành c.ô.ng việc s.á.t với thực tế hơn, qua đó nâng cao chất lượng đa’nh giá c.ô.ng chức, tạo cơ chế “có vào, có ra”, khắc phục tình trạng “c.ô.ng chức suốt đời”, báo cáo nêu rõ.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần