Từ 1-1-2020: Câ’m xúi giục người khác uống r.ư.ợ.u b.i.a

Từ 1-1-2020: Câ’m xúi giục người khác uống r.ư.ợ.u b.i.a

08/07/2019 11:08
Long Nhất

Luật Phòng ch.ống tác h.ại của r.ư.ợu, b.i.a nghiêm c.ấ.m xa’i giục, k.ích đ.ộng, lôi ke’o, é.p b.u.ộc người khác uống r.ư.ợ.u, b.i.a; ngh.i.ê.m c.ấ.m cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, ch.i.ế.n sĩ, người làm việc trong lực lượng v.ũ tr.ang nhân dân, học sinh, sinh viên uống r.ư.ợu, b.i.a ngay trước, trong giờ làm việc…

Theo luật này, các địa điểm không được uống r.ư.ợu, b.i.a, bao gồm 7 địa điểm.

Sáng 6/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo c.ô.ng bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thông qua, gồm: Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư c.ô.ng, Luật Kiến trúc, Luật Giáo d.ụ.c, Luật Phòng ch.ố.ng tác h.ại của r.ư.ợ.u b.ia, Luật Thi hành á.n h.ì.nh s.ự, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo h.i.ể.m, Luật Sở hữu trí tuệ.

Đề cập đến Luật phòng, ch.ố.ng ta’c h.ại của r.ư.ợu, b.i.a, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, việc xây dựng, ban hành l.u.ật là một yêu cầu cấp thiểt để góp phần hạn chế g.ánh nặng do tác h.ại của r.ư.ợu, b.i.a g.ây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Luật quy định 13 hành vi bị ngh.i.ê.m c.ấ.m trong ph.òng, ch.ố.ng tác h.ại của r.ư.ợ.u, b.i.a, trong đó có một số hành vi đáng chú ý như: Nghiêm c.ấ.m xa’i gi.ục, k.ích đ.ộng, l.ôi ke’o, é.p b.u.ộc người khác uống r.ư.ợu, b.i.a; ngh.i.ê.m c.ấ.m cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng v.ũ tr.a.ng nhân dân, học sinh, sinh viên uống r.ư.ợ.u, b.i.a ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và ng.h.ỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập; ngh.i.êm c.ấ.m điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong m.á.u hoặc hơi thở có n.ồ.ng đ.ộ c.ồn…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Đây là các địa điểm c.ô.ng cộng mà việc sử dụng r.ư.ợ.u, b.i.a có thể tá.c đ.ộng cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhóm đối tượng cần được bảo vệ như người dưới 18 tuổi, người b.ệnh, học sinh, sinh viên và g.ây ảnh hưởng đển chất lượng lao động, ngh.i.ê.m tr.ọ.ng hơn đó là ảnh hưởng đến thế h.ệ tương lai của đất nước.

Tại buổi họp báo, PV đặt câu hỏi về quy định “đã uống r.ư.ợu b.i.a là không lái xe” trong Luật Phòng, ch.ố.ng tác h.ại của r.ư.ợu b.i.a đã nêu và quy định của Luật Giao thông đường bộ về việc người tham gia giao thông vi ph.ạ.m mức n.ồng đ.ộ c.ồ.n mới bị x.ử lý.
Về việc này, cần có sự điều chỉnh gì?

Trả lời câu hỏi này, ông Cường cho hay, đối với biện pháp ph.òng ng.ừa t.ai n.ạn giao thông liên quan đến sử dụng r.ư.ợu, b.i.a, luật quy định người điều khiển phương tiện gi.ao thông không uống r.ư.ợu, b.i.a trước và trong khi th.am gia giao thông và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở k.inh doanh vận tải, chủ phương tiện gi.ao thông vận tải trong việc thực hiện biện pháp ngừa, phát hiện, ngăn ch.ặn người điều khiển phương tiện vận tải uống r.ư.ợu, b.ia ngay trước và trong khi th.am giao thông.

Để bảo đảm t.í.nh đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến ph.òng, ch.ố.ng tá.c h.ại của r.ư.ợu, b.i.a, luật cũng sửa đối, bổ sung quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Thương mại.

Đối với kiểm soát khuyến mại, quảng cáo, tài trợ r.ư.ợu, b.i.a, ngoài việc kế thừa quy định về c.ấ.m quảng cáo r.ư.ợu từ 15 độ trở lên, Luật bổ sung biện pháp kiểm s.o.át quảng cáo đối với r.ư.ợu, b.i.a dưới 15 đ.ộ để bảo đảm quan điểm nhất quán của Luật là quản lý toàn diện đối với r.ư.ợu, b.i.a, khắc phục khoảng t.rống của pháp luật hiện hành đối với b.ia.

Tuy nhiên, việc này có phân chia mức độ kiểm s.o.át khác nhau tương ứng với nồ.ng đ.ộ c.ồ.n trong sản phẩm (dưới 5.5 độ, từ 5.5 đến dưới 15 độ) và các quy dịnh để ph.òng ngừa trẻ em, học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với r.ư.ợ.u, b.i.a, hạn chế việc thúc đẩy sử dụng r.ư.ợu, b.i.a.

Luật Ph.òng ch.ố.ng tác h.ại của r.ư.ợu, b.i.a có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần