Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận t.ội danh mới cho ông Đinh La Thăng liên quan Phó Thủ tướng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận t.ội danh mới cho ông Đinh La Thăng liên quan Phó Thủ tướng

24/06/2019 11:10
Long Nhất

Ông Đinh La Thăng vi ph.ạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trá’ch, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Từ ngày 24 đến 26, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35 do ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấ’u hiệu vi phạm đối với Ban cá’n sự đảng (BCSĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Ông Đinh La Thăng.

Theo đó, Nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (đã bị khai tr.ừ ra kh.ỏi Đảng và đang chấp hành h.ì.nh ph.ạt t.ù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyế’t điểm của BCSĐ và Bộ GTVT.

Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

UBKT Trung ương kết luận, BCSĐ Bộ GTVT đã vi phạm ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trá’ch nhiệm, buông l.ỏ.ng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để x.ảy ra nhiều vi ph.ạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các ủy viên BCSĐ, các thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, kh.u.yết điểm của BCSĐ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có vi ph.ạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Vi phạm của ban cá’n sự đảng Bộ GTVT và các cá’n bộ nêu trên đã g.ây thấ’t thoá’t lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấ’u đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bứ.c xú.c trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ luật.

Để xảy ra các vi ph.ạ.m, khuyết điểm nêu trên có trá’ch nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, x.ử lý trá’ch nhiệm đối với các tập th.ể, cá nhân liên quan.

K.ỷ l.u.ật nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã vi ph.ạm. ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông l.ỏ.ng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để x.ảy ra nhiều vi ph.ạ.m, kh.u.yết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. (Ảnh: I.T)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông cáo kỳ họp thứ 35, theo đó từ ngày 24 đến 26, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi ph.ạm đối với Ban cá.n sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT)

Ban cá.n sự đảng (BCSĐ) Bộ GTVT đã vi phạm ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông l.ỏ.ng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để x.ảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng (BCSĐ), nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị kh.ai trừ ra khỏi Đảng và đang chấp hành h.ì.nh ph.ạt t.ù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi ph.ạm, kh.u.yết điểm của BCSĐ và Bộ GTVT. Cá nhân ông Đinh La Thăng vi ph.ạm rất ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.â.n c.ô.ng.

Các Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Hồng Trường (nghỉ hưu từ tháng 8 năm 2017), ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi ph.ạm, kh.uyết điểm của BCSĐ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.ân c.ô.ng.

Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi ph.ạ.m, kh.uyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi ph.ạ.m, khuyết điểm trong việc th.a.m mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi ph.ạ.m của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và các đồng chí nêu trên đã g.ây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ật.

Để xảy ra các vi ph.ạ.m, kh.u.yết điểm nêu trên có trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, x.ử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần